Our bodies communicate to us clearly and specifically, if we are willing to listen. ~ Shakti Gawain
(Ons lichaam communiceert duidelijk en specifiek met ons, als we bereid zijn te luisteren. ~ Shakti Gawain)

English version below:

Ik geef twee soorten behandelingen (en werk alleen met natuurlijke, vitaminerijke oliën en 100% pure essentiële oliën) :

1. Therapeutische (klachtgerichte), (declarabele) massage: (zie video hierboven):
Als je teveel en te lang van jezelf vergt of emotioneel dingen opkropt, kan dat uiteindelijk leiden tot (chronische) lichamelijke klachten. Je kunt deze lichaamssignalen negeren met kans op verergeren of je neemt actie. Bij massagetherapie kun je vaker in korte tijd terugkomen voor behandeling en verbetering/onderhoud van je lichaam, maar ook dat je weer ZELF bewust wordt van lichaamssignalen en dat je zelf nagaat wat de bron van deze symptomen zou kunnen zijn (activiteit, leefstijl, verkeerde houding) en deze aanpakt. Tijdens de behandelingen kan ik een actieve rol van je vragen om bewust te voelen. Deze complementaire therapie kan een mooie aanvulling zijn op de paramedische zorg.

Een paar situaties waarin therapie geschikt zou kunnen zijn:
- Als je veel in je hoofd leeft en moeilijk contact met je lichaam kunt maken.
- Als je een burn out hebt, je je down voelt of stress ervaart.
- Op advies van je arts, fysiotherapeut, psycholoog etc.
- Chronische klachten.
- Slaapproblemen.
- Herstel van een ziekte of klacht.
- Lichamelijke klachten zoals spierspanning of gewrichtsklachten.
- Bij hoofd- en/of rugpijn.

Wat kun je verwachten van een therapeutische/klachtgerichte sessie?
Je boekt een behandeling, ik stuur ik je een online intakeformulier met vragen met betrekking tot de klacht. Dit geeft mij alvast een beeld.
De eerste behandeling bevat een iets langer voorgesprek, waarin we dieper ingaan op het intakeformulier. Wat er bij je speelt, welk lichaamsgebied de aandacht nodig heeft. De eventuele daaropvolgende voorgesprekken zullen korter zijn. Na de behandeling hebben we ook een kort nagesprek hoe de behandeling voelde, wat de invloed van de massage op je was en een mogelijk vervolgtraject.
Ik kan gebruik maken van verschillende massagevormen en lichaamsgerichte technieken, zoals Deep tissue massage, hot stone massage, klassieke massage, trigger points, holistic pulsing, fascia massage of energetische massage. Bij een contra-indicatie of bij twijfel zal ik je altijd vragen eerst een arts te raadplegen. Ben je onder behandeling van een specialist, vraag eerst aan hen of het ok is om massagetherapie te nemen.

- Therapeutische massage komt als natuurgeneeskundig consult in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of jouw verzekering natuurgeneeskundige consulten vergoedt, aangezien natuurgeneeskunde verschilend wordt gezien door zorgverzekeraars onderling. Valt jouw zorgverzekeraar onder de Zilveren Kruis Achmea groep, dan kun je bij je verzekeraar navragen of zij massagetherapie met prestatiecode 24017 vergoeden. Bij andere zorgverzekeraars kun je checken of zij massagetherapie met prestatiecode 24005 vergoeden. Dan ben je altijd zeker of je kunt declareren.
- De CZ groep (waaronder CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA en Delta Lloyd) en DSW, Zorg en Zekerheid en Amersfoortse vergoeden geen massagetherapie.
Belangrijk: check aan het eind van elk jaar altijd of je nog steeds in het nieuwe jaar gedekt bent voor therapie.
-  Een doorverwijzing van een arts is niet nodig.
- Kortingen, aanbiedingen, massagekaarten, massagebon zijn niet van toepassing op therapeutische sessies.2. Ontspanningsmassage / Deep Tissue massage:
Voel je je gespannen en wil je gewoon een massage om de stramme spieren aan te pakken en om wat tot rust te komen (klassieke massage of deep tissue) dan is deze vorm perfect om je te ontdoen van de dagelijkse stress en dat haastige gevoel van lichaam en geest. Even alles opzij voor tijd voor jezelf. Massage stimuleert je spieren om te ontspannen door middel van zachte tot stevig knedingen of door middel van deep tissue, strijkingen en fricties in combinatie met aromatische massageolie en ontspannende muziek. Je lichaam maakt tijdens een massage onder anderen hormonen aan die stresshormonen weer verlagen. Massage houdt dus meer in dan strijken, kneden en wrijven alleen, er gebeurt een heel scala aan goede processen binnen in je lichaam.
- Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.
I give two types of treatments (and only work with natural, vitamin-rich oils and 100% pure essential oils):

1. Therapeutic (complaint-oriented), (declarable) massage (see video above):
If you demand too much and too long of yourself or bottling up things emotionally, this can ultimately lead to (chronic) physical complaints. You can ignore these body signals with a chance of worsening or take action. With massage therapy you can come back more often in a short time for treatment and improvement / maintenance of your body, but also that you become SELF aware of your body signals again and try to find out what the source of these symptoms could be (activity, lifestyle, incorrect posture) and tackle this. During the treatments I can invite you to take an active role to feel consciously. This complementary therapy can be a nice addition to paramedical care.

A number of situations in which therapy might fit:
- If you live a lot inside your mind and find it difficult to make connection with your body.
- If you have a burn out, feel down or experience stress.
- On the advice of your doctor, physical therapist, psychologist etc.
- Chronic complaints.
- Sleep problems.
- Recovery from an illness or complaint.
- Physical complaints such as muscle tension or joint complaints.
- With headache and / or back pain.

What can you expect from a therapeutic / complaint-oriented session?

You booking a treatment, I will send you an online intake form with questions regarding the complaint. This already gives me an idea.
The first treatment contains a slightly longer intake, in which we will discuss the intake form in more detail. What is going on with you, which body area needs attention. Any subsequent interviews will be shorter. After the treatment, we also have a short discussion about how the treatment felt, what the influence of the massage was and a possible follow-up process.
I can use different massage forms and body-oriented techniques, such as Deep tissue massage, hot stone massage, classic massage, trigger points, holistic pulsing, fascia massage or energetic massage. In case of a contra-indication or in doubt, I will always ask you to consult a doctor first. If you are being treated by a specialist, first ask them if it is okay to take massage therapy.

- Therapeutic massage qualifies for reimbursement under the supplementary insurance as a naturopathic consultation. Ask your health care provider whether your health insurance reimburses naturopathic consultations. Ask your health insurer whether your insurance policy reimburses nateuropathic consultations, as neuropathy is seen differently between health insurers. If your health insurer is included in the Zilveren Kruis Achmea group, you can your insurer whether they reimburse massage therapy with performance code 24017 . You can check with other insurers, outside this group, whether they reimburse massage therapy with performance code 24005 . This way you are always sure whether you can declare.
- The CZ Group (including CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA and Delta Lloyd) and DSW, Zorg en Zekerheid and Amersfoortse do not reimburse massage therapy.
Important: Always check at the end of each year whether you are still covered for therapy in the new year.

- A referral from a doctor is not necessary.

- Discounts, offers, massage cards, massagebon do not apply for therapeutic sessions.


2. Relaxing massage / Deep tissue massage:
Do you feel tense and just want a massage to tackle the stiff muscles and to unwind (classic massage or deep tissue) then this form is perfect to get rid of the daily stress and that rushing feeling of body and mind. Just put everything aside for some quality time with yourself. Massage stimulates your muscles to relax by means of soft to firm kneading or by means of deep tissue, strokes and frictions in combination with aromatic massage oil and relaxing music. During a massage, your body produces hormones that decrease stress hormones. Massage means more than just strokes , kneading and rubbing, a whole range of good processes take place inside your body.
- This treatment is not reimbursed by healthcare insurers.