English version below:

Belangrijk:
- Er is geen douche faciliteit, persoonlijke hygiëne wordt op prijs gesteld.
- Wanneer je onder behandeling bent van een arts / therapeut, of bepaalde medicijnen gebruikt, kan ik je vragen om eerst met de deskundige te overleggen of een massage wenselijk is.
- De genoemde tijd per sessie is inclusief een (kort) voorgesprek/nagesprek, omkleden en de massagebehandeling.
- Indien je medische informatie achterhoudt (o.a. ziektes of blessures), kan Be-Balanced Massage Amsterdam NIET verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of     gevolgen tijdens of na de massage.
- Therapeutische behandelingen kunnen worden vergoedt als natuurgeneeskundig consult vanuit de aanvullende zorgverzekering. Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts     nodig.
- Boekingen kunnen vooraf betaald worden of via pin in de praktijk zelf. Contant is ook mogelijk, maar liever per pin of vooruitbetaling.
- Gemaakte afspraken kunnen 24 uur vooraf kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Vallen deze binnen 24 uur of wanneer je zonder bericht niet op de gemaakte afspraak     verschijnt worden de volledige kosten in rekening gebracht;
- Vijf massage behandelkaarten zijn één jaar geldig vanaf het moment van aankoop, zijn niet met andere kortingen te combineren en resterende behandelingen op de kaart worden     niet gerestitueerd; De behandelkaarten kunnen niet voor therapeutische sessies worden gebruikt.
- Be-Balanced Massage Amsterdam is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
- De massage introductie kaarten voor een introducé kunnen niet samen met andere aanbiedingen gebruikt worden en maar 1 kaart per behandeling. Deze kunnen dus niet     opgespaard worden voor een hele gratis behandeling.


Important:
- There is no shower facility, personal hygiene is appreciated.
- If you are treated by a doctor / therapist, or are taking certain medicines, I can ask you first to consult with the expert as to whether a massage is desirable.
- The mentioned time per session includes a (short) pre-discussion / after-discussion, changing and the massage session.
- If you withhold medical information (like illnesses or injuries), Be-Balanced Massage Amsterdam can NOT beheld responsible for the results or consequences during or after the     massage.

- Massage therapy can be reimbursed as a naturopathic consultation from the additional healthcare insurance. You do not need a referral from your doctor.

- Bookings can be paid in advance or via pin at the practice. Cash is also possible, but prefered by Dutch bank card or advance online payment.
- Appointments made can be changed or canceled free of charge 24 hours in advance. If these fall within 24 hours or if you do not show up for the appointment without     notice, the full costs will be charged;
- Five massage treatment cards are valid for one year from the time of purchase, cannot be combined with other discounts and any remaining treatments on the card     are non-refundable; The treatment cards cannot be used for therapeutic sessions.
- Be-Balanced Massage is not liable for damage or loss of personal belongings.
- The massage introduction cards for a guest cannot be used together with other offers and only 1 card per treatment. These can therefore not be saved for a completely     free treatment.