English below:

Bron- en contactonderzoek: In verband met de corona situatie dien ik te voldoen aan een verplichte registratie t.b.v. bron- en contactonderzoek. Dit wil zeggen dat ik iedereen dien te registreren die een behandeling boekt. Hierbij worden gegevens (naam, datum/tijdstip van afspraak, email en telefoonnummer) alleen doorgegeven aan de GGD in geval er echt een reden toe is. Eerder worden er geen gegevens doorgegeven. Bij verzoek wordt er alleen 10 dagen terug in de agenda gekeken wie er in deze dagen geboekt had. Natuurlijk mag je weigeren om hier aan mee te werken. Geef dit dan door bij het boeken, stuur een email of laat het me tijdens je afspraak weten, dan maak ik daar een notitie van, zodat de bovengenoemde gegevens dan niet naar de GGD gaan. Heb je vragen, dan hoor ik ze graag van je.

- Ik ontvang alleen cliënten zonder Covid-19 (achtige) klachten; (niezen, hoesten, keelpijn, snotteren, verhoging/koorts tot en hoger dan 38 ℃). Heb je een huisgenoot met minimaal één van eerder genoemde klachten? Dan kan de afspraak even niet doorgaan.

- Behoor je tot de risicogroepen (voor link klik hier),volg dan de raad van het RIVM. Gebruik je gezond verstand in deze. Heb je een huisgenoot of ben je in contact met mensen die tot de risicogroep behoren, maak dan liever geen afspraak.


In de praktijkruimte gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:

- we begroeten elkaar vriendelijk, maar zonder handenschudden.
- bij binnenkomst gebruiken we allebei desinfecterende handgel;
- tijdens het voor- en nagesprek houden we gepaste afstand;
- betalingen worden bij voorkeur contactloos uitgevoerd (iDeal of Pin).

Wat kun je verder nog van mij verwachten?
- mondkapjes zijn optioneel. Wil je dat ik een mondmasker draag, dan kun je mij dit na de afspraakbevestiging informeren.
- masseer ik bij je hoofd (als je met je gezicht naar boven ligt), dan gebruik ik sowieso zelf wel een mondmasker.
- Mocht ik Covid-19 achtige klachten krijgen, zal ik alle afspraken annuleren totdat ik weer volledig genezen ben.
- Indien ik in aanraking ben geweest met iemand met vastgestelde Covid-19 besmetting, zal ik mijn werkzaamheden staken totdat het weer veilig is om te werken
- je was en blijft gegarandeerd van alle hygiënische en desinfectie voorzorgsmaatregelen.

Wat vraag ik aan jou:
- wees oprecht over je gezondheid;
- uitstel van behandeling bij Covid-19 achtige klachten (minimaal 24 uur klachtenvrij).
- ben je in aanraking gekomen met iemand met een vastgestelde Covid-19 besmetting? Laat het me dan z.s.m. weten.
- neem je eigen mondmasker mee als je deze wilt dragen.
- ben je net terug uit een gebied met code oranje of rood, wacht dan 2 weken met het boeken van een afspraak (link naar overheid).

* Het protocol is een uitgangspunt, het is niet statisch, maar kan aan verandering onderhevig zijn n.a.v:
- Verandering in eisen van het Ministerie VWS of het RIVM;
- Input van therapeuten of beroepsorganisaties.
- Input vanuit gehouden evaluaties via cliënten.
Check daarom altijd bij elke boeking even deze pagina.


Source and contact research:In connection with the corona situation, I have to comply with a mandatory registration for source and contact research. This means that I have to register everyone who books a treatment. Information (name, date / time of appointment, email and telephone number) is only passed on to the GGD if there is really a reason to do so. Upon request, the agenda will only be checked 10 days back to see who had booked in these days. Of course you can refuse to participate in this. Please indicate this when booking, send an email or let me know during your appointment, then I will make a note of this, so that the above information does not go to the GGD. If you have any questions, I would love to hear from you.


- I only receive clients without Covid-19 (like) complaints; (sneezing, coughing, sore throat, sniffling, increase / fever up to and over 100.4 ℉). Do you have a roommate with at least one of the aforementioned complaints. Then we cannot continue the appointment for the moment.
-If you belong to the risk groups, (for link click here) please follow the advise of the RIVM. If you have a housemate or you are in contact with people who belong to the risk group, please do not make an appointment. Planned appointments then need to be canceled.


The following precautions apply in the practice room:
- we greet each other with a friendly hello without the handshake
- when entering we both use disinfectant hand gel;
- we keep an appropriate distance during the pre- and post-discussion;
- payments are preferably made contactless (iDeal or Pin).

What else can you expect from me?
- mouth masks are optional. If you want me to wear a mouth mask, you can inform me after the confirmation.
- when I massage near your head (when you face up), I will use a mouth mask myself.
- should I get Covid-19 like complaints, I will cancel all appointments until I am completely recovered;
- if I have been in contact with someone with confirmed Covid-19 infection, I will stop working until it is safe to work again;
- you were and are guaranteed of all hygienic and disinfectant precautions.

What do I ask of you:
- be sincere about your health;
- postponement of treatment for Covid-19-like complaints (at least 24 hours without complaints).
- did you come into contact with someone with a confirmed Covid-19 infection? Please let me know asap.
- bring your own mouth mask if you want to wear it.
- if you have just returned from an area with code orange or red, wait 2 weeks before booking an appointment (link to government).


* The protocol is a starting point, it is not static, but may be subject to change due to;
- Change in requirements of the Ministry of Health, Wellbeing and Sports and RIVM.
- Input from therapists and professional organizations.
- Input from evaluations via clients.
Always check this page with every booking.