Our bodies communicate to us clearly and specifically, if we are willing to listen. ~ Shakti Gawain
(Ons lichaam communiceert duidelijk en specifiek met ons, als we bereid zijn te luisteren. ~ Shakti Gawain)

English version below:

Je lichaam reflecteert wat er van binnen in je leeft. Je kunt een klacht zien als een signaal van jouw lichaam, dat er iets is dat jouw aandacht nodig heeft die je (nog) niet bewust hebt gehoord of gezien. Deze signalen kunnen een o.a. pijn zijn, maar ook verdriet enzovoorts. Je lichaam werkt als een spiegel. Jij kunt je bewust worden van die spiegel en er voor kiezen om erin te kijken en te zien wat er van binnen in jou leeft en wat aandacht en balans behoeft. Dan kan er ook heling plaatsvinden. Tijdens de therapeutische massagesessie gaan we samen aandacht besteden aan jouw lichaam en welk verhaal je lichaam je te vertellen heeft.

Massage bestaat al eeuwen en wordt in alle culturen in verschillende vormen toegepast als een helende therapie. Uiteenlopende wensen of behoeften die bij mensen leeft, kunnen aanleiding zijn voor een massage. Het kan lichamelijk klachtgericht zijn, zoals gespannen spieren, hoofd- en rugpijn etc., maar ook op geestelijk, emotioneel vlak. Het geestelijk tot rust komen of gewoon om aangeraakt te worden. Veel mensen worden niet meer aangeraakt (aanrakingsarmoede), hoewel dit één van de belangrijkste behoeften in ons leven is. Het gebeurd al direct na onze geboorte als we bij onze moeders op de borst worden gelegd. Het is ons eerste communicatiemiddel, het schept sociale banden en een aanraking stelt gerust. Massage kan ook simpelweg een aangename vorm van tijdsbesteding zijn zonder enige klacht als aanleiding.


Your body reflects what lives inside of you. You can see a complaint as a body signal that there is something that needs your attention that you have not (yet) consciously heard or seen. These signals can include physical pain, but also sadness and so on. Your body works like a mirror. You can become aware of that mirror and choose to look into it and see what is inside of you and what needs attention and balance. Then it is possible to let healing take place. During the therapeutic massage session we will pay attention to your body and what story your body has to tell you.

Massage has been around for centuries and is used in all cultures in different forms as a healing therapy. Different wishes or needs that people live with can be a reason for a massage. It can be physically complaint-oriented, such as tense muscles, headache and back pain, etc., but also mentally, emotionally. To mentally relax or just to be touched. Many people are no longer touched (touch poverty), although this is one of the most important needs in our lives. It happens immediately after we are born when we are placed on our mother's chest. It is our first means of communication, it creates social ties and a touch can give peace. Massage can also simply be a pleasant form of spending time without any complaint as a reason.