Our bodies communicate to us clearly and specifically, if we are willing to listen. ~ Shakti Gawain
(Ons lichaam communiceert duidelijk en specifiek met ons, als we bereid zijn te luisteren. ~ Shakti Gawain)

English version below:

Ik geef twee soorten behandelingen:
1. Therapeutische (klachtgerichte) massage
2. Ontspanningsmassage

1. Therapeutische (klachtgerichte) massage:
Je kent het misschien wel. Je bent veel aan het (zittend) werk, veel onderweg, misschien ben je een fanatiek sporter, krop je emotioneel dingen op, stress etc. Uiteindelijk kan dit resulteren in (chronische) lichamelijke klachten. Schouderklachten, last van je rug of nek, hoofdpijn of iets anders. Dit zijn signalen die je lichaam je geeft om je te vertellen dat er iets uit balans is. Je kunt deze signalen negeren met de kans dat ze zouden kunnen verergeren of je neemt actie. Massagetherapie is een therapie waarin je weer bewust wordt van signalen die je lichaam aangeeft en dat jezelf nagaat wat de bron van deze symptomen zou kunnen zijn. Deze complementaire therapie kan een mooie aanvulling zijn op de paramedische zorg.

Een paar situaties waarin therapie geschikt zou kunnen zijn:
- Als je veel in je hoofd leeft en moeilijk contact met je lichaam kunt maken.
- Als je een burn out hebt, je je down voelt of stress ervaart.
- Op advies van je arts, fysiotherapeut, psycholoog etc.
- Chronische klachten.
- Slaapproblemen.
- Herstel van een ziekte of klacht.
- Lichamelijke klachten zoals spierspanning of gewrichtsklachten.
- Bij hoofd- en/of rugpijn.       

Wat kun je verwachten van een therapeutische/klachtgerichte sessie?
Na het boeken van een behandeling, stuur ik je een online intakeformulier met een aantal vragen met betrekking tot de klacht en je leefstijl, welke je online in kunt vullen en kunt opslaan. Dit geeft mij alvast een beeld.

De eerste behandeling bevat een iets langer voorgesprek, waarin we dieper ingaan op het intakeformulier. Wat er bij je speelt, welk lichaamsgebied de aandacht nodig heeft en met welke massagevorm. De eventuele daaropvolgende voorgesprekken zullen korter zijn. Na de behandeling hebben we ook een kort nagesprek hoe de behandeling voelde, wat de invloed van de massage op je was en een mogelijk vervolgtraject.

Tijdens de behandelingen kan ik een actieve rol van je vragen om bewust te voelen. Bewust te worden van de signalen van je lichaam of eventuele emoties. Ook na de behandeling zou ik je willen vragen om meer bewust met jezelf bezig te zijn en minder op de automatische piloot. Wat zou de oorzaak van je klacht kunnen zijn? Wordt het veroorzaakt door een activiteit, leefstijl? Kan dit veranderd worden, zodat de oorzaak van de klacht weggenomen of verminderd kan worden of wellicht professionele hulp gaan vragen? Dit is een zelfonderzoek die je meer bewust maakt over jezelf. Luisteren naar lichaam, geest, bewustwording van je activiteiten en waar je behoefte aan hebt.

Tijdens de behandeling kan ik gebruik maken van verschillende massagevormen en lichaamsgerichte technieken, zoals Deep tissue massage, hot stone massage, klassieke massage, trigger points, holistic pulsing, fascia massage of energetische massage. Mocht ik dingen tegenkomen wat een contra-indicatie bij mij oproept, waardoor een behandeling (nog) niet mogelijk is, dan zal ik je altijd vragen eerst een arts te raadplegen. Ben je onder behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, dan is het te adviseren dat je met hem/haar bespreekt of een massage op moment van behandeling aan te bevelen is of juist bepaalde lichaamsgebieden te ontzien tijdens de massage.

- Therapeutische massage komt als natuurgeneeskundig consult in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of jouw verzekering natuurgeneeskundige consulten vergoedt. Een door-verwijzing van een huisarts is niet nodig.
- Kortingen, aanbiedingen, massagekaarten, massagebon zijn niet van toepassing voor therapeutische sessies.


2. Ontspanningsmassage

Heb je geen chronische pijnklachten en wil je gewoon een ontspanningsmassage en de stramme spieren meer ontspannen krijgen (klassieke massage of deep tissue) dan is deze vorm perfect om je te ontdoen van de dagelijkse stress en dat haastige gevoel van lichaam en geest. Even alles opzij voor tijd voor jezelf. Deze massage stimuleert je spieren om te ontspannen door middel van zachte tot stevig knedingen of door middel van deep tissue, strijkingen en fricties in combinatie met aromatische massageolie en ontspannende muziek. Je wordt je bewust hoe het voelt om weer ontspannen te zijn. Ontspanningsmassage verbetert de bloedcirculatie en stimuleert de lymfecirculatie. Je lichaam maakt onder anderen hormonen aan die stresshormonen weer onderdrukken. Massage houdt dus meer in dan stijken, kneden en wrijven alleen, er gebeurt een heel scala aan processen in je lichaam.

- Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
I give two types of treatments:
1. Therapeutic (complaint-oriented) massage
2. Relaxation massage

- Therapeutic (complaint-oriented) massage:
It might sound familiar. You spend a lot of time (sitting), on the road a lot, maybe you are a fanatic athlete, keep emotions in, stress etc. Ultimately this can result in (chronic) physical complaints. Shoulder complaints, back or neck pain, headache or something else. These are signals that your body gives you to tell you that something is out of balance. You can ignore these signals with the chance that they could get eventually worse or you take action. Massage therapy is a therapy in which you become aware again of signals that your body indicates and that you consider what the source of these symptoms might be. This complementary therapy can be a nice addition to paramedical care.

A number of situations in which therapy might fit:
- If you live a lot inside your mind and find it difficult to make connection with your body.
- If you have a burn out, feel down or experience stress.
- On the advice of your doctor, physical therapist, psychologist etc.
- Chronic complaints.
- Sleep problems.
- Recovery from an illness or complaint.
- Physical complaints such as muscle tension or joint complaints.
- With head and / or back pain.

What can you expect from a therapeutic / complaint-oriented session?
After booking a treatment, I will send you an online intake form with a number of questions regarding the complaint and your lifestyle, which you can fill in and save online. This already gives me a picture.

The first treatment contains a slightly longer pre-interview, in which we delve deeper into the intake form. What is going on with you, which body area needs attention and with which massage form. The possible subsequent interviews will be shorter. After the treatment we also have a short discussion about how the treatment felt, what the influence of the massage was on you and a possible follow-up process.

During the treatments I can ask you to play an active role to feel aware. Become aware of the signals from your body or any emotions. Also after the treatment I would like to ask you to be more aware of yourself and live less on autopilot. What could be the cause of your complaint? Is it caused by a certain activity, lifestyle? Can this be changed so that the cause of the complaint can be removed or reduced or perhaps seek professional help? This is a self-examination that makes you more aware of yourself. Listening to body, mind, awareness of your activities and what you need.

During the treatment I can use various massage forms and body-oriented techniques, such as Deep tissue massage, hot stone massage, classical massage, trigger points, holistic pulsing, fascia massage or energetic massage. If I come across things that give rise to a contraindication, which makes treatment not (yet) possible, then I will always ask you to consult a doctor first. If you are being treated by a physiotherapist, for example, it is advisable to discuss with him / her whether a massage is recommended at the time of treatment or to avoid certain body areas during the massage.

- Therapeutic massage qualifies for reimbursement under the supplementary insurance as a naturopathic consultation. Ask your health care provider whether your health insurance reimburses naturopathic consultations. A referral from a doctor is not necessary.
- Discounts, offers, massage cards, massagebon do not apply for therapeutic sessions.


2. Relaxing massage

If you do not have chronic pain complaints and you just want to have a relaxing massage to get the tense muscles more relaxed (classic massage or deep tissue), this form of massage is perfect to get rid of the daily stress and that hasty feeling of body and mind. Put everything aside for some time for yourself. This massage stimulates your muscles to relax through soft to firm kneading or through deep tissue, strokes and frictions in combination with aromatic massage oil and relaxing music. You become aware of what it feels like to be relaxed again. Relaxation massage improves blood circulation and stimulates lymph circulation. Your body produces hormones that suppress stress hormones, among other things. Massage means more than just stroking, kneading and rubbing, a whole range of processes happen in your body while being massaged

- This treatment is not reimbursed by healthcare insurers.