Massage therapyEnglish version below:

Massagetherapie is goed voor lichamelijke klachten en helpt je bewust te worden van lichaamssignalen en mogelijke oorzaken, zoals leefstijl, activiteitsniveau, houding, mentale welzijn etc. en kun je deze oorzaken zelf aanpakken. Bij de eerste behandeling bespreken we een door jou, vooraf, ingevuld intake formulier en samen kijken we welke massagetechnieken het beste baat hebben en welke lichaamsgebieden het meeste aandacht nodig hebben. Ik kan een actieve rol van je vragen.

Een paar situaties waarin therapie geschikt zou kunnen zijn:
– Als je veel in je hoofd leeft en moeilijk contact met je lichaam kunt maken.
– Als je een burn out hebt, je je down voelt of stress ervaart.
– Op advies van je arts, fysiotherapeut, psycholoog etc.
– Chronische klachten.
– Slaapproblemen.
– Herstel van een ziekte of klacht.
– Lichamelijke klachten zoals spierspanning of gewrichtsklachten.
– Bij hoofd- en/of rugpijn.      

Het kan deels vergoed worden via de aanvullende zorgverzekering. Controleer zelf bij je zorgverzekeraar de vergoeding voor natuurgeneeskundige/alternatieve zorg met prestatiecodes 24005 of 24017. De CZ-groep (waaronder CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA en Delta Lloyd) en DSW, Zorg en Zekerheid en Amersfoortse vergoeden dit niet. Jaarlijks, wanneer zorgverzekeraars hun nieuwe polissen voor het aankomende jaar weer presenteren, kun je zelf zorgverzekeraars vergelijken om te zien of ze natuurgeneeskundige/alternatieve zorg vergoeden via de zorgwijzer (klik hier).

Kortingen, aanbiedingen, massagekaarten en massagebonnen zijn niet van toepassing op therapeutische sessies.

★★★

Massage therapy is beneficial for physical complaints and helps you become aware of bodily signals and possible causes, such as lifestyle, activity level, posture, mental well-being, etc., enabling you to address these causes on your own. During the first treatment, we will discuss a pre-filled intake form and together we will determine which massage techniques would be most effective and which areas of the body require the most attention. I may ask for your active participation during the sessions.

A few situations in which therapy could be suitable:
– If you often live in your head and have difficulty connecting with your body.
– If you have a burnout, feel down, or experience stress.
– On the advice of your doctor, physiotherapist, psychologist, etc.
– Chronic complaints.
– Sleep problems. Recovery from an illness or condition.
– Physical issues such as muscle tension or joint problems.
– For headaches and/or back pain.

It may be partially reimbursed through supplementary health insurance. Please check with your health insurer for coverage of naturopathic/alternative care with performance codes 24005 or 24017. The CZ group (including CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA, and Delta Lloyd), DSW, Zorg en Zekerheid, and Amersfoortse do not cover this. Annually, when health insurance companies once again introduce their new policies for the upcoming year, you can compare health insurers yourself to determine if they reimburse natural medicine/alternative care through the Dutch healthcare guide (click here).

Discounts, offers, massage cards, and gift vouchers are not applicable to therapeutic sessions.