Massage therapyEnglish version below:

Massagetherapie is een holistische benadering van gezondheid en welzijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende massagetechnieken om het lichaam te helpen bij het aanpakken van diverse klachten, bewustwording levensstijl en het stimuleren van het zelfherstellend vermogen. Deze therapie richt zich niet alleen op het fysieke, maar ook op het emotionele en mentale welzijn van een persoon. Bij de eerste behandeling bespreken we een door jou, vooraf, ingevuld intake formulier en samen kijken we welke massagetechnieken het beste baat hebben en welke lichaamsgebieden het meeste aandacht nodig hebben. Ik kan een actieve rol van je vragen.

Waar is het o.a. goed voor?

Pijn- en klachtenverlichting: herstel van een ziekte of klacht, hoofd- en/of rugpijn etc.
Emotioneel welzijn: angstaanvallen, stress, burnout, slaapproblemen, te veel in je hoofd zitten etc.
Verbeterde circulatie. Stimulatie bloedcirculatie en indirecte lymfecirculatie.
Bewustwording: als oorzaken gerelateerd zijn aan levensstijl waar je niet zomaar bij stilstaat en het aanpassen ervan.
 
Het kan deels vergoed worden via de aanvullende zorgverzekering. Controleer zelf bij je zorgverzekeraar de vergoeding voor natuurgeneeskundige/alternatieve zorg met prestatiecodes 24005 of 24017. De CZ-groep (waaronder CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA en Delta Lloyd) en DSW, Zorg en Zekerheid en Amersfoortse vergoeden dit niet. Jaarlijks, wanneer zorgverzekeraars hun nieuwe polissen voor het aankomende jaar weer presenteren, kun je zelf zorgverzekeraars vergelijken om te zien of ze natuurgeneeskundige/alternatieve zorg vergoeden via de zorgwijzer (klik hier).

Kortingen, aanbiedingen, massagekaarten en massagebonnen zijn niet van toepassing op therapeutische sessies.


★★★


Massage therapy is a holistic approach to health and well-being, utilising various massage techniques to assist the body in addressing a variety of complaints, promoting lifestyle awareness, and stimulating self-healing abilities. This therapy focuses not only on the physical but also on the emotional and mental well-being of an individual. During the initial treatment, we discuss an intake form filled out by you in advance, and together we assess which massage techniques would be most beneficial and which areas of the body require the most attention. I may ask for your active participation during the sessions.

What is it good for?

Pain and complaint relief: recovery from illness or complaint, headaches, back pain, etc.
Emotional well-being: anxiety attacks, stress, burnout, sleep problems, overthinking, etc.
Improved circulation: stimulating blood circulation and indirect lymphatic circulation.
Awareness: If causes are related to lifestyle aspects that you may not typically consider and adapting them.

It may be partially reimbursed through supplementary health insurance. Please check with your health insurer for coverage of naturopathic/alternative care with performance codes 24005 or 24017. The CZ group (including CZ Direct, Nationale Nederlanden, OHRA, and Delta Lloyd), DSW, Zorg en Zekerheid, and Amersfoortse do not cover this. Annually, when health insurance companies once again introduce their new policies for the upcoming year, you can compare health insurers yourself to determine if they reimburse natural medicine/alternative care through the Dutch healthcare guide (click here).

Discounts, offers, massage cards, and gift vouchers are not applicable to therapeutic sessions.