English version below:

Therapeutische massage:
Je kent het misschien wel. Je bent veel aan het (zittend) werk, veel onderweg, misschien ben je een fanatiek sporter, krop je emotioneel dingen op, stress etc. Uiteindelijk kan dit resulteren in (chronische) lichamelijke klachten. Pijnlijke schouder, last van je rug of nek, hoofdpijn of iets anders. Dit zijn signalen die je lichaam je geeft om je te vertellen dat er iets uit balans is. Je kunt deze signalen negeren met de kans dat ze zouden kunnen verergeren of je neemt actie. Massagetherapie is een therapie waarin je weer bewust wordt van signalen die je lichaam aangeeft en dat jezelf nagaat wat de bron van deze symptomen zou kunnen zijn. Tijdens deze massage vraag ik een actieve input van jou en om bewust te voelen wat er momenteel in je leven speelt en wat voor impact dit geestelijk en lichamelijk op je kan hebben. Maak weer contact met je eigen lichaam. Deze complementaire therapie kan een mooie aanvulling zijn op de paramedische zorg.

Een aantal situaties waarin therapie geschikt zou kunnen zijn:
- Als je veel in je hoofd leeft en moeilijk contact met je lichaam kunt maken.
- Als je een burn out hebt, je je down voelt of stress ervaart.
- Op advies van je arts, fysiotherapeut, psycholoog etc.
- Chronische klachten.
- Slaapproblemen.
- Herstel van een ziekte of klacht.
- Lichamelijke klachten zoals spierspanning of gewrichtsklachten.
- Bij hoofd- en/of rugpijn.       

- Neem eerst, voordat je deze dienst gaat boeken, contact op met jouw zorgverzekeraar of je voor natuurgeneeskundige consulten verzekerd bent. Je hebt                geen doorverwijzing van je huisarts nodig. Het eerste consult zal grotendeels bestaan uit een intakegesprek en het vergaren van informatie die voor
    mij van belang zijn, een kortere behandeling en een nagesprek. Eventuele afspraken die daarna volgen bevatten meer tijd voor de behandeling zelf.


- Kortingen, aanbiedingen, massagekaarten, massagebon zijn niet van toepassing voor therapeutische sessies.


Therapeutic massage:
It may sound familiar. You spend a lot of time working (sitting), a lot on the road, maybe you are a fanatic athlete, keeping emotions in, stress etc. Ultimately this can result in (chronic) physical complaints. Sore shoulder, pain in your back or neck, headache or something else. These are signals that your body gives you to tell you that something is out of balance. You can ignore these signals with the chance that they could worsen or you take action. Massage therapy is a therapy in which you become aware again of signals that your body indicates and that you try to discover what the source of these symptoms might be. During this massage I ask for an active input from you and to consciously feel what is going on in your life at the moment and what kind of impact this can have on you mentally and physically. Reconnect with your own body. This complementary therapy can be a nice addition to paramedical care.

A number of situations in which therapy might fit:
- If you live a lot inside your mind and find it difficult to make connection with your body.
- If you have a burn out, feel down or experience stress.
- On the advice of your doctor, physical therapist, psychologist etc.
- Chronic complaints.
- Sleep problems.
- Recovery from an illness or complaint.
- Physical complaints such as muscle tension or joint complaints.
- With head and / or back pain.

- Before you book this service, you need to first contact your health insurer whether you are insured for naturopathic consultations. You do not need a            referral from your doctor. The first consultation will largely consist of an intake interview and the gathering of information that is important to me, a         shorter treatment and an aftertalk. Any following appointment that follows thereafter includes more time for the treatment itself.

- Discounts, offers, massage cards, massagebon do not apply for therapeutic sessions.