Voorwaarden/conditions

English version below:

Belangrijk:

 1. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur vóór aanvang van de afspraak kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Als deze afspraken binnen 24 uur vallen of als je zonder bericht niet op de gemaakte afspraak verschijnt, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Indien de cliënt, na betalingsherinneringen in verzuim blijft, is Be-Balanced Massage Amsterdam gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Ik hanteer de betalingsvoorwaarden van Medicas Incassojuristen, klik hier ‘betalingsvoorwaarden
 2. Mijn aanpak begint altijd met een intake, waarbij we je wensen en doelen voor de massage bespreken. Ik geef tevens uitleg. Na de intake behoud ik het recht om de behandeling niet voort te zetten, bijvoorbeeld bij drugs- en alcoholgebruik, bepaalde lichamelijke klachten, (besmettelijke) aandoeningen waarvoor eerst advies van een arts nodig is, en slechte persoonlijke hygiëne. Er is geen douchefaciliteit aanwezig.
 3. Als je onder behandeling bent van een arts/therapeut of bepaalde medicijnen gebruikt, kan ik je vragen om eerst met de deskundige te overleggen of een massage wenselijk is.
 4. De genoemde tijd per sessie is inclusief een (kort) voorgesprek/nagesprek, omkleden en de massagebehandeling.
 5. Als je medische informatie achterhoudt (zoals ziektes of blessures), kan Be-Balanced Massage Amsterdam NIET verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 6. Therapeutische behandelingen kunnen vergoed worden als natuurgeneeskundig consult vanuit de aanvullende zorgverzekering. Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.
 7. Vijf massagebehandelkaarten zijn één jaar geldig vanaf het moment van aankoop, kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen en resterende behandelingen op de kaart worden niet gerestitueerd. De behandelkaarten kunnen niet gebruikt worden voor therapeutische sessies.
 8. Be-Balanced Massage Amsterdam is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 9. De massage-introductiekaarten voor een introducee kunnen niet samen met andere aanbiedingen worden gebruikt en slechts één kaart per behandeling. Deze kunnen dus niet worden opgespaard voor een volledig gratis behandeling.
 10. Een massagebon is 24 maanden (2 jaar) geldig, na aankoopdatum. Daarna komt deze te vervallen. (Ongebruikte) bonnen worden niet terugbetaald. Massagebonnen zijn niet van toepassing op therapeutische behandelingen.

Important:

 1. Appointments can be changed or cancelled free of charge up to 24 hours before the scheduled appointment. If changes or cancellations are made within 24 hours or if you fail to show up for the appointment without notice, the full cost will be charged. If the client remains in default after payment reminders, Be-Balanced Massage Amsterdam is entitled to take collection measures or assign them to third parties. I adhere to the payment terms of Medicas Collection Attorneys, click here ‘payment terms’ (Dutch only).
 2. My approach always starts with an intake, where we discuss your wishes and goals for the massage. I also provide explanations. After the intake, I reserve the right not to proceed with the treatment, for example, in cases of drug and alcohol use, certain physical complaints, (contagious) conditions that require advice from a physician, and poor personal hygiene. Please note that there are no shower facilities available.
 3. If you are under the care of a doctor/therapist or taking certain medications, I may ask you to consult with the expert first to determine if a massage is advisable.
 4. The stated session time includes a (brief) pre- and post-discussion, changing time, and the massage treatment.
 5. Be-Balanced Massage Amsterdam cannot be held responsible for any results or consequences during or after the massage if you withhold medical information (including illnesses or injuries).
 6. Therapeutic treatments may be reimbursed as natural medicine consultations through supplementary health insurance. You do not need a referral from your general practitioner.
 7. Five massage treatment cards are valid for one year from the date of purchase, cannot be combined with other discounts, and any remaining treatments on the card will not be refunded. The treatment cards cannot be used for therapeutic sessions.
 8. Be-Balanced Massage Amsterdam is not liable for any damage or loss of personal belongings.
 9. The massage introductory cards for a guest cannot be used in conjunction with other offers and only one card per treatment. They cannot be accumulated for a complete free treatment.
 10. A massage voucher is valid for 24 months (2 years) from the date of purchase. After that, it expires. Unused vouchers will not be refunded. Massage vouchers are not applicable to therapeutic treatments.