English version below:

Belangrijk:
- Persoonlijke hygiëne wordt op prijs gesteld.
- Voor een optimale behandeling is het prettig als je op tijd (vijf minuten voor aanvang) aanwezig bent.
- Wanneer je onder behandeling bent van een arts of therapeut, of bepaalde medicijnen gebruikt, kan ik je vragen om eerst met de deskundige te overleggen of een massage wel wenselijk is.
- De genoemde tijd per sessie is inclusief een (kort) voorgesprek/nagesprek, omkleden en de massagebehandeling.
- Indien je medische informatie achterhoudt (over bijvoorbeeld ziektes of blessures), kan Be-Balanced Massage Amsterdam NIET verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
- Therapeutische behandelingen kunnen worden vergoedt als natuurgeneeskundig consult vanuit de aanvullende zorgverzekering. Meestal gaat het om een bepaald bedrag per dag. Je kunt zelf nagaan bij je verzekeringsmaatschappij of jouw verzekering natuurgeneeskundige consulten vergoed. Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.
- Boekingen kunnen vooraf betaald worden of via pin in de praktijk zelf. Contant is ook mogelijk, maar liever per pin of vooruitbetaling.
- Betalingen kunnen alleen met Nederlandse bankkaarten en niet met credit cards. Heb je een buitenlandse betaalkaart, dan kunt je contant betalen. Veiligheidshalve heb ik geen contant geld bij mij. Gelieve gepast geld mee te nemen, omdat ik het bedag niet kan wisselen.
- Gemaakte afspraken kunnen 24 uur vooraf kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Vallen deze binnen 24 uur of wanneer je zonder bericht niet op de gemaakte afspraak verschijnt worden de volledige kosten in rekening gebracht;
- Vijf massage behandelkaarten zijn één jaar geldig vanaf het moment van aankoop, zijn niet met andere kortingen te combineren. De behandelkaarten kunnen niet voor therapeutische sessies worden gebruikt.
- Be-Balanced Massage Amsterdam is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.


Important:
- Personal hygiene is appreciated.
- For an optimal treatment it is nice if you are on time (five minutes before the start).
- If you are treated by a doctor or therapist, or are taking certain medicines, I can ask you first to consult with the expert as to whether a massage is    desirable.
- The mentioned time per session includes a (short) pre-discussion / after-discussion, changing and the massage session.
- If you withhold medical information (for example about illnesses or injuries), Be-Balanced Massage Amsterdam can NOT beheld responsible for the results or consequences during or after the massage.

- Massage therapy can be reimbursed as a naturopathic consultation from the additional healthcare insurance. Most of the time this is a certain amount per day. You can check with your health insurance company whether your insurance reimburses naturopathic consultations. You do not need a referral from your doctor.

- Bookings can be paid in advance or via pin at the practice. Cash is also possible, but prefered by debit card or advance payment.
- Payments can only be made with Dutch bank cards but not with credit cards. If you have a foreign debit card, you can pay in cash. For security reasons, I do not have cash with me. Please have the exact amount as I cannot break the money.
- Appointments made can be changed or canceled free of charge 24 hours in advance. If these fall within 24 hours or if you do not show up for the appointment without notice, the full costs will be charged;
- Five massage treatment cards are valid for one year from the time of purchase and cannot be combined with other discounts. The cards cannot be used for therapeutic sessions.
- Be-Balanced Massage is not liable for damage or loss of personal belongings.