English version below:

Belangrijk:
- Persoonlijke hygiëne wordt op prijs gesteld.
- Voor een optimale behandeling is het prettig als je op tijd (vijf minuten voor aanvang) aanwezig bent.
- Wanneer je onder behandeling bent van een arts of therapeut, of bepaalde medicijnen gebruikt, kan ik je vragen om eerst met de deskundige te overleggen of een massage wel     wenselijk is.
- De genoemde tijd per sessie is inclusief een (kort) voorgesprek/nagesprek, omkleden en de massagebehandeling.
- Indien je medische informatie achterhoudt (over bijvoorbeeld ziektes of blessures), kan Be-Balanced Massage Amsterdam NIET verantwoordelijk worden gehouden voor de     resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
- Therapeutische behandelingen kunnen worden vergoedt als natuurgeneeskundig consult vanuit de aanvullende zorgverzekering. Meestal gaat het om een bepaald bedrag per dag. Je     kunt zelf nagaan bij je verzekeringsmaatschappij of jouw verzekering natuurgeneeskundige consulten vergoed. Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.
- Ik geef geen erotische massages.
- Boekingen kunnen vooraf betaald worden of via pin in de praktijk zelf. Contant is ook mogelijk, maar liever per pin of vooruitbetaling.
- Betalingen kunnen alleen met Nederlandse bankkaarten en niet met credit cards. Heb je een buitenlandse betaalkaart, dan kunt je contant betalen. Veiligheidshalve heb ik geen     contant geld bij mij. Gelieve gepast geld mee te nemen, omdat ik het bedag niet kan wisselen.
- Annuleringsvoorwaarden komen, ivm Corona, voorlopig te vervallen, mits er wel afgezegd wordt, gezien binnen 24 uur een gezondheidstoestand kan veranderen. Je afspraak        kun je dan verzetten of annuleren via button 'Afzeggen' onderaan de bevestigingsemail van de destijds gemaakte afspraak of bel even op. Wordt de afspraak niet afgezegd en kom je    niet op de afspraak, dan ben ik gedwongen het behandelbedrag 100% in rekening te brengen.
- Vijf massage behandelkaarten zijn één jaar geldig vanaf het moment van aankoop, zijn niet met andere kortingen te combineren en zijn persoonsgebonden. De behandelkaarten     kunnen niet voor therapeutische sessies worden gebruikt.
- Be-Balanced Massage Amsterdam is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.


Important:
- Personal hygiene is appreciated.
- For an optimal treatment it is nice if you are on time (five minutes before the start).
- If you are treated by a doctor or therapist, or are taking certain medicines, I can ask you first to consult with the expert as to whether a massage is desirable.
- The mentioned time per session includes a (short) pre-discussion / after-discussion, changing and the massage session.
- If you withhold medical information (for example about illnesses or injuries), Be-Balanced Massage Amsterdam can NOT beheld responsible for the results or consequences     during or after the massage.

- Massage therapy can be reimbursed as a naturopathic consultation from the additional healthcare insurance. Most of the time this is a certain amount per day. You can check with     your health insurance company whether your insurance reimburses naturopathic consultations. You do not need a referral from your doctor.

- I do not give erotic massages.
- Bookings can be paid in advance or via pin at the practice. Cash is also possible, but prefered by debit card or advance payment.
- Payments can only be made with Dutch bank cards but not with credit cards. If you have a foreign debit card, you can pay in cash. For security reasons, I do not have     cash with me. Please have the exact amount as I cannot break the money.
- The cancellation conditions will be invalid for the time being, only by cancellation, during Corona, as a health condition can change within 24 hours. You can       reschedule or cancel your appointment with the use of the button 'Afzeggen' below in the, at that time sent, confirmation email after booking the appointment or give    me a call. If the appointment has not been canceled and you do not show up at the appointment, then I am forced to charge 100% of the treatment amount.
- Five massage treatment cards are valid for one year from the time of purchase and cannot be combined with other discounts and are personal. The cards cannot be used       for therapeutic sessions.
- Be-Balanced Massage is not liable for damage or loss of personal belongings.