English version below:

Frequently Asked Questions:

Kan de massage altijd plaatsvinden?
Wanneer je voor de eerste keer komt, zal ik een aantal vragen met je doornemen die onder andere betrekking hebben op je gezondheid. Wanneer we besluiten dat je, om welke reden dan ook, op dat moment beter geen massage kunt krijgen, breng ik uiteraard geen kosten in rekening. Meestal kan de massage echter gewoon doorgang vinden.

Welke effecten kan een massage hebben?
Je kunt je na de behandeling geweldig voelen, ontspannen en energiek. Een massage kan ook onderliggende klachten naar de oppervlakte brengen en er is dus een mogelijkheid dat je je tijdelijk niet zo fijn voelt na een behandeling. Ook kun je wat spierpijn ervaren na een stevige massage. Dit is van voorbijgaande aard.

Voor wie is een massage geschikt?
In principe kan iedereen worden gemasseerd. Toch zijn er een een aantal situaties te benoemen waarin je je beter niet kunt laten masseren.

- koorts/ griep of ernstige verkoudheid
- ontsteking/ gebruik van ontstekingsremmers
- tijdens chemotherapie of bestralingsbehandeling.
- zwangerschap (eerste trimester: 0-12 weken)
- extreme pijn, extreme vermoeidheid of zeer recente burn-out
- besmettelijke huidaandoeningen (raadpleeg bij twijfel altijd eerst je arts of specialist)

Wat voor olie wordt er gebruik?
Ik gebruik uitsluitend natuurlijke olie. Soms gemengd met biologische etherische oliën.

Moet ik iets meenemen?
Nee, je hoeft niets mee te nemen. Er zijn voldoende schone handdoeken aanwezig.

Waarom krijg ik een verstopte neus en een borrelende buik tijdens een massage?
Dit kan te maken hebben met de toegenomen druk op je holtes omdat je op je buik ligt. Dit in combinatie met de stimulering van het parasympathisch zenuwstelsel (het deel wat geactiveerd wordt door massage, dit zorgt voor herstel en ontspanning). Dit zenuwstelsel overheerst bij rust en zorgt voor een vertraging van je hartslag en ademhaling én stimuleert je spijsvertering (borrelende geluiden) en speeksel- en slijmafscheiding (snotneus).Veel mensen last krijgen van een verstopte neus tijdens een massage. Na de massage zijn de symptomen snel weer verdwenen. Vraag gerust om een tissue.

Waar kan ik mijn auto parkeren?
Je kunt je auto parkeren bij de ondergrondse Parking Garage Oosterdok, Oosterdokskade 154 in Amsterdam (om de hoek bij Be-Balanced Massage Amsterdam)

Ik ben te vroeg! Wat nu?
Ik ben helaas niet in het bezit van een wachtruimte. Vlak om de hoek bij mijn praktijk zijn etablissementen waar je thee, koffie kunt nuttigen. Voor een optimale behandeling is het prettig als je op tijd (vijf minuten voor aanvang) aanwezig bent.


Can the massage always take place?
When you come for the first time, I will go through a number of questions with you that include your health. When we decide that, for whatever reason, it is better not to receive a massage at that time, I will naturally not charge any costs. However, the massage can usually continue as usual.

What effects can a massage have?
You can feel great, relaxed and energized after the treatment. A massage can also bring underlying complaints to the surface and there is a possibility that you will temporarily not feel well after a treatment. You can also experience some muscle pain after a solid massage. This is of a temporary nature.

Who is a massage suitable for?
In principle everyone can be massaged. There are nevertheless a number of situations that you should not get a massage for.

- fever / flu or severe cold
- inflammation / use of anti-inflammatory drugs
- during chemotherapy or radiation treatment.
- pregnancy (first trimester: 0-12 weeks)
- extreme pain, extreme fatigue or very recent burnout
- contagious skin conditions (always consult your doctor or specialist if in doubt)

What kind of oil is used?
I only use natural oil. Sometimes mixed with organic essential oils.

Do I have to bring something?
No, you don't have to take anything with you. There are plenty of clean towels available.

Why do I get a blocked nose during a massage?

This may have to do with the increased pressure on your cavities because you are lying on your stomach. This in combination with the stimulation of the parasympathetic nervous system (the part that is activated by massage, this ensures recovery and relaxation). This nervous system dominates at rest and causes a slowing of your heartbeat and breathing and stimulates your digestion (bubbling sounds) and saliva and mucous secretion (snotty nose). Many people have a blocked nose during a massage. After the massage the symptoms disappear quickly. Feel free to ask for a tissue.

Where can I park my car?
You can park your car at the underground Parking Garage Oosterdok, Oosterdokskade 154 in Amsterdam (around the corner at Be-Balanced Massage Amsterdam).

I'm too early! What now?
Unfortunately I do not have a waiting room. Just around the corner from my practice are establishments where you can drink tea or coffee. For an optimal treatment it is nice if you are on time (five minutes before the start).